Podstawowym dokumentem, który służy firmom i przedsiębiorstwom do rozliczania jest faktura Zawiera ona szczegółowe informacje, dotyczące stron pośredniczących w transakcji, przedmiotu transakcji, oraz opłat. Może mieć formę papierową i elektroniczną. Najczęściej mamy do czynienia z fakturą VAT, jednak nie jest to jedyny jej rodzaj.

Osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej, nie zawsze mają świadomość, jak wiele rodzajów faktur może i jest wystawiana przez firmy. Każdy z nich służy innym celom i powoduje powstanie innych konsekwencji podatkowych. Dlatego też, warto korzystać z profesjonalnych programów do wystawianie różnych rodzajów faktur.

Rodzaje faktur na polskim rynku

Stosownie do obowiązujących przepisów i wynikających z nich obowiązków, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien każdą transakcję w obrocie gospodarczym wykazać odpowiednim dokumentem księgowym. Muszą one zawierać co najmniej minimalną treść, określoną w obowiązujących przepisach, takie jak dane stron transakcji, przedmiot umowy, czy kwota i termin płatności. Wyróżniamy między innymi, takie rodzaje faktur jak:

 • faktura VAT,
 • faktura pro forma,
 • faktura VAT zaliczkowa,
 • faktura VAT końcowa,

Podstawowe dane, które muszą być umieszczone na fakturze to:

 • data wystawienia,
 • numer, jednoznacznie identyfikujący fakturę,
 • dane podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • NIP podatnika i nabywcy
 • data dokonania lub zakończenia dostawy i datę otrzymania zapłaty,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów, zakres wykonanej usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi (netto),
 • kwoty upustów lub obniżek cen, rabaty z tytułu wcześniejszej zapłaty (jeżeli zostały udzielone),
 • wartość dostarczonych towarów, wykonanej usługi bez kwoty podatku (netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Faktura zwykła (VAT) – podstawowe informacje

Faktora VAT jest wystawiana w przypadku:

 • sprzedaży, dostawy towarów, świadczenia usług na rzecz innego podatnika VAT (lub podatku o podobnym charakterze) lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (także na rzecz innych podmiotów niż wymienionych w poprzednim podpunkcie),
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (także na rzecz innych podmiotów niż wymienionych w pierwszym podpunkcie),
 • otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w dwóch powyższych punktach (oprócz niektórych sytuacji określonych w ustawie).

Faktura pro forma

Faktura pro forma nie skutkuje powstaniem konsekwencji podatkowych, nie jest wykazywana w Księdze Przychodów i Rozchodów, czy też w rejestrach VAT. Celem jej wystawiana jest informacja dla nabywcy (klienta) o cenie towaru lub usługi. Dlatego też jest traktowana jako dokument pomocniczy. Jej wystawienie nie zwalnia przedsiębiorcy z konieczności wystawienia zwykłej faktury w określonym przepisami terminie. Faktura pro forma wystawiana jest na podobnych zasadach, jak faktura zwykła, stąd też może zawierać dane wymagane dla tego typu dokumentu księgowego.

Faktura zaliczkowa

Służy dokumentacji otrzymywanych zaliczek, zadatków oraz przedpłat. Taki dokument, potwierdza wpływ przedpłaty w całości lub w części jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Treść faktury zaliczkowej, poza podstawowymi danymi nabywcy i sprzedawcy powinna zawierać również takie dane jak:

 • ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto,
 • datę otrzymania całości lub części należności, o ile różni się ona od daty wystawienia faktury,
 • kwotę otrzymanej zaliczki.

Faktura końcowa

Faktura końcowa wystawiana jest w sytuacji, kiedy wcześniej dokumentowano transakcję za pomocą faktury zaliczkowej. A zatem w przypadku rozliczenia wcześniej otrzymanych zaliczek, przedpłat, zadatków udokumentowanych fakturami zaliczkowymi. Sporządzana jest, gdy zaliczki nie pokrywały całej należności. Na fakturze końcowej sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty.

Opisane powyżej typy faktur to tylko kilka ich rodzajów. Przy rozliczeniu transakcji mogą być jeszcze stosowane takie dokumenty jak:

 • faktura uproszczona,
 • faktura Metoda Kasowa,
 • faktura OO,
 • faktura VAT Marża,
 • duplikat faktury,
 • faktura odwrotne obciążenie.

To tylko kilka rodzajów faktur jakie wystawiają firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here