Dla wielu osób rozliczenia z fiskusem są trudne – nie wiadomo, jaką deklarację należy złożyć. Urząd skarbowy udostępnia ponad 40 różnych deklaracji PIT. Podatnik musi wybrać z nich tę, która jest zgodna z jego sytuacją podatkową. Jak wybrać właściwe rozliczenie?

Deklaracje podstawowe

Deklaracje podstawowe to formularze wypełniane przez podatników rozliczających swoje przychody. PIT-37 obejmuje osoby, które osiągają zarobki wypłacane przez płatników. Są to wynagrodzenia za pracę, renty, prawa autorskie, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, umowy cywilno-prawne, stypendia. Deklarację wypełnia się na podstawie otrzymanego od płatnika PIT-11. PIT-36 rozliczają podatnicy fizyczni, osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lokali, dzierżaw, a także innych źródeł bez udziału płatnika. PIT-36L składają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczający się podatkiem liniowym. PIT-28 dotyczy podatników płacących zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych. Składają go osiągający dochody z działalności gospodarczej oraz wynajmu. Deklaracja PIT-16 obowiązuje wszystkich opodatkowanych w formie karty podatkowej, a PIT-38 osób osiągających przychód z tytułu objęcia lub zbycia udziałów w spółkach z osobowością prawną, a także zbycia papierów wartościowych.

Deklaracje wypełniane przez płatnika

Pracodawca oraz organ rentowy mają obowiązek przygotowania formularzy wykazujących przychody podatnika za ubiegły rok. Deklaracja PIT-11 wypełniana jest przez pracodawcę. PIT-40A/11A wystawiają organy rentowe. Przychody z tzw. innych źródeł lub kapitałów pieniężnych, jak np. stypendia, płatnik rozlicza w formularzu PIT-8C. Kolejną deklaracją, wypełnianą zarówno dla urzędu skarbowego, jak też dla podatnika, jest PIT- R. Jest to informacja o kwotach wypłaconych podatnikowi z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Może on stanowić załącznik do PIT-11. PIT- 4R to informacja o zaliczkach pobranych i odprowadzonych do urzędu na podatek dochodowy od pracowników. Dotyczy to podatników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o dzieło oraz umowę zlecenie, a także z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i kontraktów menadżerskich. Deklarację składają również ZUS i rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

PIT8-AR

Oprócz wymienionych deklaracji płatnik ma obowiązek złożenia informacji o pobranych od podatnika zaliczkach na podatek dochodowy. Składa je w formie elektronicznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: https://grupaeurocash.pl//blog/do-30-stycznia-rozlicz-podatek-dochodowy-pracownikow-pit4r-i-pit-8ar. Te deklaracje nie są przedkładane podatnikowi. PIT8-AR to formularz rozliczenia rocznego dotyczący płatników pobierających od podatników zryczałtowany podatek dochodowy. Dotyczy to w szczególności osób zagranicznych, wygranych w różnego rodzaju konkursach, świadczeń wypłacanych rencistom i emerytom, dywidend i odsetek. Deklaracji nie wypełnia się w przypadku, gdy dotyczy rolnika ryczałtowego lub przedsiębiorcy rozliczającego przychody samodzielnie, o ile przychód dotyczy tych źródeł przychodów.

Właściwy wybór deklaracji podatkowej i złożenie jej w wymaganym terminie to ustawowy obowiązek podatnika. Dlatego należy wiedzieć, jaki formularz w danej sytuacji powinien być złożony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here