Funkcjonujemy w dobie powszechnej cyfryzacji. Obecnie większość spraw urzędowych można załatwić drogą elektroniczną. Jest to bardzo wygodne i pozwala oszczędzić cenny czas, który dotąd trzeba było spędzać fizycznie w urzędach. Nie inaczej jest ze sprawozdaniami finansowymi. Można, a właściwie trzeba je składać w formie elektronicznej, która nazywana jest e-sprawozdaniem finansowym. Jak wygląda e-sprawozdanie finansowe? Czym różni się od tradycyjnego sprawozdania, a w czym jest podobne? Czas poznać podobieństwa i różnice.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

W celu właściwego zrozumienia czym jest elektroniczne sprawozdanie finansowe, niezbędna jest podstawowa wiedza o sprawozdaniach finansowych. Są one dokumentami, które prezentują sytuację ekonomiczną danych podmiotów. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące stanu majątkowego, finansowego i dochodowego danej instytucji. Zazwyczaj obejmuje ono bilans zysków i strat, uzupełniony o dodatkowe informacje.

Zdarza się też, że różne podmioty mogą w sprawozdaniach umieszczać różne informacje, w zależności od potrzeb. Przepisy dotyczące sprawozdań finansowych reguluje Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Od 1 października 2018 roku obowiązkiem jest, aby składać je w formie elektronicznej. Sprawozdania finansowe za ubiegły rok powinny zostać sporządzone do 31 marca 2019 roku.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe

E-sprawozdania finansowe powinny być podpisane na jeden z dwóch sposobów:

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

– podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Sprawozdanie musi być podpisane przez osobę odpowiedzialną za księgi rachunkowe oraz kierownika jednostki.

Forma elektronicznych sprawozdań finansowych jest określona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jest ona dostępna w formie pliku w formacie XML. Wytyczne te dotyczą sprawozdań finansowych oraz ich skonsolidowanych odpowiedników dla następujących podmiotów:

– podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

– podmiotów niewpisanych do KRS, które są podatnikami PIT prowadzących księgi rachunkowe.

Podmioty, które są zarejestrowane w KRS, ale niewpisane do rejestru przedsiębiorców powinny również sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej. Powinno być ono utworzone w pliku, który będzie można otworzyć za pomocą komputera. Może być to plik tekstowy, graficzny itp. Podpis sprawozdania powinien być jedną z dwóch wymienionych wcześniej opcji podpisu.

Co powinno zawierać e-sprawozdanie finansowe?

Podobnie jak w przypadku stosowanej dotychczas tradycyjnej metody składania sprawozdania, w przypadku jego wersji elektronicznej muszą zostać dołączone odpowiednie dokumenty. Niektóre z nich muszą mieć postać elektroniczną wraz z odpowiednim podpisem, inne z kolei nie muszą być przygotowane w ten sposób. Do dokumentów, które koniecznie muszą mieć postać elektroniczną, należą:

– roczne sprawozdanie finansowe,

– sprawozdania z: działalności, płatności na rzecz administracji publicznej, działalności grupy kapitałowej, działalności jednostki dominującej, badania rocznego sprawozdania finansowego,

– opinia biegłego rewidenta,

– sprawozdania skonsolidowane, czyli skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Do dokumentów, które nie muszą być przygotowane w formie elektronicznej należą m.in. uchwały i postanowienia, np. o podziale zysku bądź pokryciu straty lub o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Czym różni się e-sprawozdanie finansowe od tradycyjnego sprawozdania?

Elektroniczne sprawozdanie finansowe składa się za pomocą internetowej platformy „ekrs”, która jest prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak już wspomniano, załączniki do sprawozdania także powinny być w formie elektronicznej. W związku z nowym formatem pliku wszystkie elementy sprawozdania należy połączyć w jeden plik, co jest nowością. Następnie plik należy przekazać biegłemu rewidentowi do zatwierdzenia, co z kolei jest podobne do rozwiązania dotychczasowego. Ważne aby nie zapominać, że pomimo różnych form, cel sprawozdania finansowego jest taki sam, jak przed zmianą przepisów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here